Ako na to‎ > ‎

Návod na poukázanie 2% dane

Čo musí urobiť darca, ktorý chce dať 2% svojej dane oddielu judo:

DARCA - ZAMESTNANEC, ktorý platí preddavky na daň prostredníctvom zamestnávateľa musí:

 1. požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane zo závislej činnosti za predošlý rok. (Formulár POTVRDENIA od zamestnávateľa - mzdovej učtárne, prikladáme).
 2. vypočítať 2% z odvedenej dane a vyplniť  VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane, v ktorom je ako prijímateľ uvedená naša telovýchovná jednota - každá fyzická osoba, môže určiť len jedného prijímateľa. (Formulár VYHLÁSENIA prikladáme)..
 3. vyhotoviť kópiu/potvrdený opis POTVRDENIA a VYHLÁSENIA
 4. zaslať (doporučene) poštou alebo osobne zaniesť VYHLÁSENIE a POTVRDENIEpríslušnému daňovému úradu, ku ktorému ako osoba – daňovník podľa miesta svojho bydliska prislúchate (príslušnosť k daňovému úradu Vám povedia v mzdovej účtarni), ALEBO doručiť dokumenty trénerovi.
 5. doručiť kópiuPOTVRDENIA a VYHLÁSENIAtrénerovi, aby telovýchovná jednota, ktorá je prijímateľom, na základe porovnania vyhlásení a došlých príspevkov, dokázala identifikovať jednotlivých darcov a rozčleniť príspevky na jednotlivé oddiely. Pozor! Bez doručenia týchto dokumentov sa klub k prostriedkom nedostane.

DARCA, PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o., akciová spoločnosť) a DARCA, FYZICKÁ OSOBA, ktorý podáva daňové priznanie samostatne, musí

 1. uhradiť daňovú povinnosť za predošlý rok
 2. v daňovom priznaní v položke Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplniť nasledovné údaje

Údaje o prijímateľovi:

IČO:         42060036

Právna forma:     Občianske združenie

Obchodné meno:    ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo:       

Ulica:        Univerzitná

Číslo:        8215/1

PSČ:        01008

Obec:        Žilina


(Právnická osoba môže určiť aj viacero prijímateľov)

 • Pozor! Oproti minulým rokom môže právnická osoba darovať 2% len ak zdokladuje, že prijímateľovi darovala obnos vo výške 0,5% dane (v opačnom prípade môže asignovať len 1,5%). Pre právnický subjekt vieme zabezpečiť že tento dar, prípadne aj časť z poukázaných 2% dostane späť, pre podrobnosti kontaktujte trénera
 • Doručiť kópiu príslušnej časti daňového priznania trénerovi, aby telovýchovná jednota, ktorá je prijímateľom, na základe porovnania vyhlásení a došlých príspevkov, dokázala identifikovať jednotlivých darcov a rozčleniť príspevky na jednotlivé oddiely.

Prílohy, formuláre

Na stránke zoznam súborov k 2% dane nájdete:

 • Formuláre 2%  dane právnická osoba AC UNIZA (formát PDF a Word)
 • Formuláre 2% dane fyzická osoba AC UNIZA (formát PDF a Word)
 • Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF).pdf
 • Návod na poukázanie 2% dane AC UNIZA
prejdi na stránku  zoznam súborov k 2% dane