Noví členovia‎ > ‎

Členské poplatky

Zdroje dotácií na telovýchovné aktivity v rámci školstva a mestského úradu sú veľmi obmedzené, preto oddiel svoju prevádzku pokrýva najmä z členských príspevkov. Príspevky sú evidované účtovníctvom TJ/oddielu a ich využitie je podmienené účtovnými princípmi občianskeho združenia (TJ) a rozhodnutiami rady oddielu.

Záujemca o cvičenie judo môže absolvovať 2 skúšobné tréningy bezplatne, pri cvičeniach rodičov s deťmi a športovej prípravky je bezplatný 1 tréning.

Členstvo v CVČ Kuzmányho a teda zvýhodnené klubové členské môžu získať len obyvatelia Žilina a prímestských častí na začiatku školského roka (do cca. 10 septembra), na základe prihlášky do CVČ, ktorú treba v origináli (s podpisom zákonného zástupcu) doručiť klubu.


Ak sú súrodenci evidovaní v rôznych sekciách klubu, plná cena sa platí za toho súrodenca, ktorého sekcia má vyššie poplatky (t.j. ak napríklad starší súrodenec chodí na judo pre mládež a mladší na cvičenie rodičov s deťmi, plná cena sa platí za staršieho súrodenca - sekcia má vyššie poplatky).

Stĺpce odlišujú početnosť návštev t.j. či sa cvičenec bude zúčastňovať tréningov 1x alebo 2-3x týždenne.

Poplatky za členskú známku SZJ (20€ / ročne) pre pretekárov judo zúčastňujúcich sa oficiálnych súťaží Slovenského zväzu judo, sú súčasťou klubového členského.

Úhrada členský poplatkov

Forma platby

Uprednostňujeme platbu na účet č. SK84 8330 0000 0024 0108 8663.
Prosím nezabudnite do poznámky pre príjemcu napísať meno cvičenca.
platba cez QR kód

Ak vám platba z účtu robí veľký problém, poplatky môžete uhradiť v hotovosti trénerovi.

Doba splatnosti

V prípade 1/2 ročnej platby do 30. septembra a 15. februára.

Úľavy z členských poplatkov

Zľavy pre ďalšieho súrodenca

viď. horeuvedenú tabuľku

Výkonnostné zľavy

V prípade, že si cvičenec vybojuje na majstrovstvách Slovenska požadovaný počet víťazných zápasov a umiestni sa do 3. miesta, znižuje sa oddielový príspevok na budúci rok nasledovne:
 1. miesto (a minimálne 3 víťazné zápasy) – 100% úľava
 2. miesto (a minimálne 2 víťazné zápasy) – 50% úľava
 3. miesto (a minimálne 2 víťazné zápasy) – 25% úľava

Sociálny program

V prípade, že finančná situácia neumožňuje rodine zaplatiť oddielový príspevok, môže rodič požiadať o úľavu z oddielového príspevku vo výške 50%, výnimočne aj viac. Úľava je podmienená vzorným správaním a dochádzkou cvičenca, písomnou žiadosťou rodiča s vysvetlením dôvodov ako aj  súhlasom vedenia oddielu.

2% dane

V prípade, že člen klubu zabezpečí pre klub asignáciu 2% dane a zdokladuje tento príspevok v zmysle pokynov asignácie 2% dane, má budúci rok nárok na úľavu z členského vo výške 50% zdokladovaných príspevkov (t.j. príspevkov, ktoré zdokladoval podľa pokynov uvedených na tejto stránke v sekcii Venuj klubu 2% dane.

Členstvo v CVČ Žilina

Členovia CVČ Žilina, ktorí navštevujú krúžok judo organizovaný trénermi klubu a majú trvalé bydlisko v meste Žilina (t.j. majú v zmysle smernice mesta ako členovia CVČ nárok na dotáciu z mestského rozpočtu) majú úľavu na členskom vo výške stanovenom klubom.

Čo všetko je hradené z členských poplatkov a čo zaplatením získate?

Oddielový členský poplatok - všetky zložky

 • Poplatky za priestory a cvičebné tatami
 • Prostriedky na prevádzkové náklady oddielu
 • Tréningové pomôcky
 • Trénerské odmeny
 • Sociálny program
 • Licenčná známka SZJ (20 €)
 • Členské príspevky na réžiu materskej TJ AC Uniza

Poplatok judo mládež

 • Plná úhrada cestovných a štartovných výloh na národné súťaže (Majstrovstvá SR) a súťaže regionálnej olympiády
 • Bezplatná účasť na pretekoch organizovaných klubom
 • Odborný dozor pri výjazdoch na súťaže
 • Podpora talentovaných jedincov

Aké ďalšie náklady na tréning možno očakávať?

členovia zložiek judo mládež a dospelí musia rátať s nasledovnými, v porovnaní s inými športami, veľmi nízkymi nákladmi

 • Náklady na cvičebný úbor judogi (kimono) – cena sa pohybuje od cca. 15 € za staršie judogi po 30 € za nový odev.
 • Náklady na cestovné na tréningy.
 • Náklady na súťaže (doprava a štartovné) – v 1. roku trénovania 1 – 3 súťaže cca. 10€/súťaž.